ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

عکاس: حمید ملکی
ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

ملاقات اقای مالکی عثمان وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 96.1.16

یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶