با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 5

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 5

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 4

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 4

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 3

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 3

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 2

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 2

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 1

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛ یادداشت تفاهم همکاری با بنیاد بانک های پس انداز آلمان امضا شد 1

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶