دیدار دکتر ربیعی از ایستگاه اتش نشانی حسن اباد به مناسبت اغاز هفته کارگر

دیدار دکتر ربیعی با کارکنان آتش نشانی حسن آباد در اولین روز از هفته کارگر 5

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با کارکنان آتش نشانی حسن آباد در اولین روز از هفته کارگر 4

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با کارکنان آتش نشانی حسن آباد در اولین روز از هفته کارگر 3

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با کارکنان آتش نشانی حسن آباد در اولین روز از هفته کارگر 2

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با کارکنان آتش نشانی حسن آباد در اولین روز از هفته کارگر 1

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶