حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر

عکاس: سیدرضا زینلی

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 9

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 8

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 7

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 6

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 5

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 4

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 3

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 2

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی به همراه جمعی از کارگران در نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر 1

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶