اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96

عکاس: سیدرضا زینلی

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 10

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 9

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 8

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 7

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 6

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 5

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 4

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 3

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجلاس مشترک هیت ها و انجمن های ورزش کارگری سراسر کشور با حضور دکتر فیروز ابادی اردیبهشت 96 2

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲