نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خرداد 96 5

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خرداد 96 4

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خرداد 96 3

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خرداد 96 2

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی خرداد 96 1

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶