کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 15

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 14

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 13

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 12

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 11

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 10

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 9

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 8

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه اموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران با حضور دکتر منصوری خرداد 96 7

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲