تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش

عکاس: حمید ملکی

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 11

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 10

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 9

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 8

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 7

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 6

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 5

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 4

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

تبیین بسته اشتغال فراگیر با حضور وزیر محترم و مدیران کل استانها96.3.4 مجموعه تلاش 3

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲