حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خردا 96

عکاس: حمید ملکی

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 9

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 8

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 7

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 6

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 5

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 4

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 3

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 2

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

حضور دکتر ربیعی در جمع اصول گرایان معتدل خرداد 96 1

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶