دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 11

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 10

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 9

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 8

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 7

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 6

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 5

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 4

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر ربیعی با خانواده های حادثه دیدگان معدن گلستان خرداد 96 3

شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲