مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 45

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 44

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 42

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 39

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 35

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 33

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 29

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 28

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

مراسم ضیافت افطار با حضور ریاست محترم جمهور و مد جویان بهزیستی و کمیته امداد خرداد 96 27

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۵