نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 9

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 8

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 7

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 6

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 5

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 4

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 3

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 2

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 1

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶