بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 8

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 7

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 6

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 5

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 4

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 3

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 2

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی ابعاد اجتماعی رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیدا های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر میدری خرداد 96 1

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶