مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 11

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 10

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 9

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 8

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 7

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 6

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 5

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 4

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مراسم امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور دکتر ربیعی خرداد 96 3

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲