دیدار دکتر میدری با تیم صندوق بین المللی پول با هدف بررسی صندوق های بازنشتگی و تامین اجتماعی خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار دکتر میدری با تیم صندوق بین المللی پول با هدف بررسی صندوق های بازنشتگی و تامین اجتماعی خرداد 96 5

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر میدری با تیم صندوق بین المللی پول با هدف بررسی صندوق های بازنشتگی و تامین اجتماعی خرداد 96 3

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر میدری با تیم صندوق بین المللی پول با هدف بررسی صندوق های بازنشتگی و تامین اجتماعی خرداد 96 2

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر میدری با تیم صندوق بین المللی پول با هدف بررسی صندوق های بازنشتگی و تامین اجتماعی خرداد 96 1

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

دیدار دکتر میدری با تیم صندوق بین المللی پول با هدف بررسی صندوق های بازنشتگی و تامین اجتماعی خرداد 96 4

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶