چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96 6

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96 5

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96 4

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96 3

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96 2

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کارگروه اسیب ها و مسائل اجتماعی با حضور دکتر میدری خرداد 96 1

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶