نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 12

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 10

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 8

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 7

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 6

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 3

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 2

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نشست شورای عالی رفاه با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 1

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶