افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96

عکاس: سیدرضا زینلی

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 29

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 28

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 27

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 26

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 24

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 23

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 22

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 21

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه عکس معدن زمستانی یورت با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 20

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۳