مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96

عکاس: سیدرضا زینلی

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 17

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 16

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 15

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 14

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 13

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 12

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 11

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 10

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

مراسم افتتاح پروژه های شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور دکتر ربیعی تیر ماه 96 9

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲