نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گرجستان مرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گر جستان مرداد 96 6

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گر جستان مرداد 96 5

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گر جستان مرداد 96 4

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گر جستان مرداد 96 3

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گر جستان مرداد 96 2

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری ایران و گر جستان مرداد 96 1

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶