نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 7

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 6

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 5

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 4

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 3

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 2

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و گفت و گوی راهبردی چالش ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر میرزایی مرداد 96 1

سه شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶