همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96

عکاس: سیدرضا زینلی

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 25

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 24

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عمليات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 23

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 22

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 21

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 20

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 19

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 18

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مردا د ماه 96 17

چهارشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۴