دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 7

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 6

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 5

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 4

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 3

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 2

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

دیدار سفیر چین در ایران با معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 96 1

چهارشنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶