وزیر تعاون در مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

وزیر تعاون در مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

وزیر تعاون درمراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

وزیر تعاون درمراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

وزیر تعاون در مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷

مراسم افتتاح پروژه 200 واحدی نگین ماهان

چهارشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲