نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97

عکاس: حمید ملکی

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 15

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 14

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 13

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 12

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 11

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 10

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 9

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 8

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نشست خبری معاون امور تعاون وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خرداد 97 7

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲