کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 12

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 11

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 10

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 9

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 8

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 7

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 6

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 5

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷

کمیته راهبری برنامه مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 4

سه شنبه ۹ اَمرداد ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲