فرار از پاسخ‌گویی به مردم / محمدرضا واعظ‌ مهدوی

فرار از پاسخ‌گویی به مردم / محمدرضا واعظ‌ مهدوی

اعلام شرط سنی و بیمه پردازی روستاییان
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷