کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97

عکاس: حمید ملکی

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 7

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 6

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 5

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 4

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 3

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 2

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور بند پی شهریور 97 1

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷