مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهر یور 97

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 11

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 10

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 9

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 8

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 7

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 6

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 5

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 4

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مراسم افتتاح هم زمان بیش از 400 پروژه حوزه تعاون در سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس با حضور محسنی بند پی شهریور 97 3

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲