مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مردادماه 90 -

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 2

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 17

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 3

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 1

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 4

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 5

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 6

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰

مراسم معارفه وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی - مرداد 90 - 7

چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۲