اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97

عکاس: سیدرضازینلی

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 19

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 18

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 17

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 16

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 15

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 14

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 13

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 12

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی سرپرست وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی با کارکنان ، کارشناسان و مدیران شهریور 97 11

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳