مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97

عکاس: سیدرضازینلی

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 14

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 13

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 12

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 11

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 10

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 9

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 8

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 7

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری با حضور محسنی بند پی شهریور 97 6

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲