امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 17

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 16

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 15

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 14

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 13

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 12

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 11

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 10

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریئس جمهور شهریور 97 9

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲