تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر

عکاس: سیدرضازینلی

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 17

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 16

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 15

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 14

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 13

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 12

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 11

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 10

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجدید میثاق مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تلاش کشور با آرمان های حضرت امام خمیمنی (ره) به مناسبت آغاز هفته کارگر 9

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲