دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 7

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 6

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 5

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 4

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 2

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 1

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

رسانه جدید

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدارجمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب 3

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸