حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 12

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 11

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 10

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 9

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 8

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 7

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 6

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 5

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در مراسم روز شوراها به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 98 4

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲