سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 21

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 20

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 19

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 18

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 17

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 16

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 15

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 14

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران ، گروه های کار و واحدهای کار نمونمه اردیبهشت 98 13

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳