سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98

عکاس: سیدرضازینلی

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 19

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 18

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 17

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 16

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 15

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 14

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 13

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 12

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمینار نقش سرمایه انسانی در رونق تولید با حضور وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 98 11

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴