بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 16

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 15

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 14

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 13

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 12

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 11

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 10

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 9

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین کمیته ملی المپیک از اردو تیم ملی کاراته اردیبهشت 98 8

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲