شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 10

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 9

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 8

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 7

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 6

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 5

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 4

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 3

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری اردیبهشت 98 2

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲