حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 7

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 6

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 5

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 4

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 3

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 2

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

حضور شریعتمداری در یکصدو هشتمین کنفرانس بین الملی کار ilo 1

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸