مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 15

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 14

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 13

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 12

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 11

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 10

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 9

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 8

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری تیر ماه 98 7

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲