بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید معاون اول رییس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و نظارت بر اجرای بسته حمایت معیشتی 6 آذر 1398

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲