آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 19

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 18

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 17

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 16

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 15

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 14

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 13

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸

آیین افتتاح فاز جدید شیرخوارگاه شبیر با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 12

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳