افتتاحیه شیر خوارگاه شبیر- 29 آذر ماه 98

افتتاحیه شیرخوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاحیه شیرخوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاحیه شیرخوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاحیه شیرخوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاحیه شیرخوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاحیه شیرخوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاحیه شیر خوارگاه شبیر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸