امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع - شانزدهم بهمن ماه 98

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در تدوین سند فقر و تعارض منافع

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸