بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

بازدید معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از گروه صنعتی ایران خودرو خرداد 99

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲