هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99
عکاس: حمیدملکی
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 10 تیر 99

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹