گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399
عکاس: حمیدملکی

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 1

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 6

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 12

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 10

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 9

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 7

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 3

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 8

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 5

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲