امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399
عکاس: حمیدملکی

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳